Toepassing algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte (aanbiedingen en dergelijke
daaronder begrepen) en overeenkomst tussen Van Hal B.V. gevestigd op de Nieuweweg 27-29a, 3765 GA te Soest en een
afnemer, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk bij
schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
1. Definities
Onder algemene voorwaarden worden de onderhavige bepalingen verstaan:
1. Onder ‘VH’ wordt verstaan Van Hal B.V.;
2. Onder ‘afnemer’ wordt verstaan degene die met VH contracteert, c.q. beoogt
te contracteren;
3. Onder ‘offerte’ wordt verstaan elk mondeling en schriftelijk aanbod van VH een
overeenkomst met de afnemer aan te gaan;
4. Onder ‘zaken’ wordt verstaan alle stoffelijke objecten waarop de overeenkomst
betrekking heeft en in voorkomende gevallen tevens door VH te verrichten
werkzaamheden en diensten;
5. Onder ‘levering’ wordt verstaan het door of namens VH feitelijk ter beschikking
stellen van zaken aan de afnemer of een door deze aangewezen derde.
2. Offertes/overeenkomsten
1. De door VH gemaakte offertes zijn vrijblijvend.
2. Mondelinge offertes zijn gedurende 8 dagen geldig en voor schriftelijke offertes
is de termijn 30 dagen, tenzij daarin anders aangegeven.
2. Na de genoemde termijnen vervallen de offertes, behoudens andersluidende
mededeling van VH.
4. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
5. De koopovereenkomst komt tot stand, indien VH de order van de afnemer
schriftelijk heeft aanvaard of waarbij VH aan de uitvoering is begonnen.
6. Alle andere voorwaarden zijn nadrukkelijk uitgesloten.
3. Prijzen
1. Partijen zijn gebonden aan de tussen hen overeengekomen prijs.
2. VH is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien zich prijsstijgingen
voordoen in lonen, grondstofprijzen, valutawisselkoersen, et cetera.
3. Bij een verhoging van meer dan 15% van de overeengekomen prijs heeft de
afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
4. Levering
1. Levertijden en reparatie- en/of installatieduur worden slechts bij benadering
aangegeven en zijn niet bindend. Als plaats van levering geldt het overeengekomen
afleveradres, bij gebreke daarvan de feitelijke vestigingsplaats van VH.
2. Alle risico’s ter zake van de door VH te leveren zaken gaan over op de afnemer
op het tijdstip van levering.
3. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waar
deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de
overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Als de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden
opgeslagen voor risico van de afnemer.
5. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
6. Indien VH zorgdraagt voor levering van de zaken bij de afnemer of een ander
overeengekomen afleveradres geschiedt het vervoer van die zaken, behoudens
andersluidende schriftelijke afspraken, voor rekening en risico van VH.
7. Een opgegeven en/of overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
8. Bij niet-tijdige levering dient de afnemer van VH derhalve schriftelijk in gebreke
te stellen met in achtneming van een redelijke termijn.
9. Het is VH toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, hetgeen niet van
toepassing is als die deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
10. Indien er sprake is van deelleveringen is het VH toegestaan elk deel afzonderlijk
te factureren.
11. Als er levering op afroep is overeengekomen, is de afnemer gehouden af te
nemen volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema.
5. Emballage
1. De afnemer is verplicht leenemballage binnen drie maanden leeg en in onbeschadigde
staat te retourneren.
2. Als de afnemer zijn verplichtingen in deze niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit
voortvloeien voor zijn rekening.
3. Als de afnemer leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin gestelde
termijn retour zendt, is VH gerechtigd tot vervanging over te gaan en
de kosten daarvan in rekening te brengen, mits dit in de aanmaning is aangekondigd.
4. Eenmalige emballage die door VH met de zaken wordt geleverd en in rekening
wordt gebracht, wordt door deze niet terug genomen.
6. Monsters/modellen
1. Indien door VH een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt,
wordt dit vermoed slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding.
2. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of
voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld of overeengekomen
dat wordt geleverd conform getoonde of verstrekte monsters, model of
voorbeeld.
7. Technische zaken en afwijkingen
1. VH is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen
in alle te leveren zaken, verpakkingen of documentatie als het gaat om toepasselijke
wettelijke voorschriften of als het geringe wijzigingen betreft, die een
verbetering betekenen.
2. Als de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden
gebruikt, is VH er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen
aan de wettelijke eisen of normen die worden gesteld door wetten of
bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen.
3. Alle technische eisen die door de afnemer aan de te leveren zaken worden
gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de
koopovereenkomst door de afnemer nadrukkelijk schriftelijk te worden gesteld.
8. Intellectuele eigendommen
1. Bij de uitvoering van enig werk kan slechts met schriftelijke toestemming van
VH gebruik worden gemaakt van tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke
die van haar afkomstig zijn. De hierop berustende intellectuele eigendomsrechten
blijven in allen gevallen toebehoren aan VH.
2. De afnemer is verplicht alle gegevens betreffende VH, alsmede tekeningen,
modellen, ontwerpen en dergelijke, waarvan hij in het kader van onderhandelingen
en/of het tot stand komen en uitvoeren van overeenkomsten
kennis neemt, geheim te houden.
3. De afnemer staat ervoor in dat hij en zijn medewerkers bedoelde plicht niet
zullen schenden.
9. Informatieverstrekking door opdrachtgever
1. VH is gerechtigd een opdracht of overeenkomst niet verder op dezelfde condities
uit te voeren als het blijkt dat door de afnemer verstrekte gegevens die van
belang bij de uitvoering zijn niet correct en/of volledig zijn.
2. VH zal dan aanspraak maken op vergoeding van de tot moment getrooste
inspanningen en gemaakte kosten en is zelf niet gehouden tot betaling van enig
bedrag aan afnemer.
10. Gebreken
1. De afnemer dient de gekochte zaken bij levering – of tenminste binnen 5 dagen
daarna – te laten onderzoeken op straffe van automatisch verval van zijn
rechten.
2. De afnemer dient na te gaan of
• de geleverde goederen in kwantiteit, waaronder het aantal en hoeveelheid
overeenstemmen met de overeenkomst;
• de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – als
deze ontbreken – aan de eisen die gesteld kunnen worden voor een normaal
gebruik /of handelsdoeleinden.
3. Als er zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd worden, dient de afnemer
deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan VH te melden.
4. Voor niet-zichtbare gebreken geldt dat de afnemer deze binnen 8 dagen na
ontdekking en tot uiterlijk binnen 12 maanden na levering aan VH dient te
melden
5. De verplichting tot betaling van de afnemer blijft, ook bij tijdige reclames, onverminderd
bestaan.
6. Geleverde zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring aan
VH worden geretourneerd.
11. Garanties
1. Voor zaken waarop fabrieksgarantie van toepassing is, gelden uitsluitend en
alleen de garantievoorwaarden regeling van de betrokken fabrikant zonder dat
er verder verhaal op VH mogelijk is.
2. Als de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de afnemer
recht op herstel door VH. 3. Deze kan er voor kiezen om de zaak te vervangen
als herstel op bezwaren stuit.
3. De afnemer heeft recht op vervanging als herstel van de zaak niet mogelijk is.
4. De garantie geldt niet als schade het gevolg is van een onjuiste behandeling
door de afnemer.
5. Door VH wordt er geen garantie op garantie gegeven.
12. Aansprakelijkheid
1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in 11.
Garanties van deze voorwaarden.
2. VH is niet aansprakelijk te stellen voor de schade die ontstaan is naar aanleiding
van het unlocken of het veranderen van de software in mobiele
telefoons.
3. VH is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan aan het niet meer kunnen
benaderen van data in software na het uitvoeren van de overeengekomen
dienstverlening.
4. De aansprakelijkheid van VH uit welke hoofde dan ook ter zake van niet, niet
tijdig of niet deugdelijk presteren inclusief ter zake de bijkomende dienstverlening
door VH is beperkt tot € 2.300,–.
5. Bij een hoger schadebedrag geldt het maximale bedrag waarvoor daadwerkelijk
dekking blijkt te bestaan onder enige verzekering.
6. Voor schades waarbij verhaal op derden mogelijk is, geldt het maximale bedrag
in genoemd lid 2 niet.
7. VH is niet aansprakelijk voor opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende
ondergeschikten.
8. Alle ondergeschikten van VH kunnen zich tegenover de afnemer en tegenover
derden op gelijke voet als VH beroepen op de bepalingen in dit hoofdstuk.
13. Retourzendingen
1. VH is nimmer gehouden geleverde zaken terug te nemen.
2. Als VH in afwijking van onder lid 1. akkoord gaat met terugname van door haar
geleverde zaken, dan dienen deze onbeschadigd en in originele verpakking
teruggeleverd te worden.
3. De afnemer is alsdan aan VH te aan het terugnemen verbonden kosten verschuldigd.
14. Dienstverlening
1. Indien VH naast de geleverde zaken ook bijkomende diensten, in het kader van
deze leveringen omschreven in offerte en/of koopovereenkomst, op de
arbeidsplaats en/of bij het bedrijf van de afnemer verricht, dient afnemer zorg
te dragen voor de veiligheid en gezondheid van het aldaar werkzame personeel
van VH. Hieronder vallen alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van
de veiligheid en het personeel.
2. Als de afnemer zijn verplichting in deze niet nakomt, dan is de afnemer gehouden
tot vergoeding van de schade aan de werknemer van VH dientengevolge
geleden, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de
zijde van deze werknemer.
3. In het geval van een schadeveroorzakende gebeurtenis, zoals in vorig
lid bedoeld, VH door zijn werknemer aansprakelijk wordt gehouden, is de afnemer
gehouden deze schade aan VH te vergoeden.
15. Overmacht
1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de
verbintenis verhinderen en die niet aan VH zijn toe te rekenen, als
• stakingen in eigen en/of andere bedrijven dan die van VH;
• een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en andere voor het
tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of
diensten;
• niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers en andere derden waarvan VH
afhankelijk is;
• algemene vervoerproblemen.
2. VH heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid,
die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat VH haar verbintenis had
moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van VH
opgeschort.
4. Als deze periode van overmacht langer duurt dan zes maanden zijn beide
partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting
tot schadevergoeding bestaat.
5. Als VH bij het intreden van overmacht al deels aan haar verplichtingen heeft
gedaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel te factureren
6. In de in lid 5 beschreven situatie is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen
als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
7. De regel in lid 6 is niet van toepassing als dat deel geen zelfstandige waarde
heeft.
8. De door VH geleverde zaken blijven eigendom van haar totdat de afnemer alle
verplichtingen uit de met VH gesloten overeenkomst is nagekomen, waaronder
• de tegenprestatie met betrekking tot geleverde of te leveren zaken en verrichte
of te verrichten diensten;
• mogelijke vorderingen wegens niet-nakoming door de afnemer van de overeenkomst.
16. Eigendomsvoorbehoud
1. Door VH geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud
vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden
doorverkocht.
2. De afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op
te vestigen.
3. Het is de afnemer verboden om de vordering(en) op derden uit hoofde van
aan deze derde verkochte zaken te verpanden of hier enig ander recht op te
vestigen.
3. Op geleverde zaken die door betaling in eigendom van de afnemer zijn overgegaan
en zich in handen van afnemer bevinden, behoudt VH zich hierbij reeds
nu voor alsdan het recht voor om een pandrecht als bedoelt in artikel 3:237 BW
te vestigen tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van
dit artikel genoemde, die VH uit welke hoofde dan ook tegen de afnemer
mocht hebben.
4. De in lid 1. opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van doorgeleverde
zaken welke door de afnemer zijn bewerkt of verwerkt, waardoor VH
haar eigendomsrecht heeft verloren.
5. Indien de afnemer zijn verplichting niet nakomt of dat er gegronde vrees bestaat
dat hij zulks niet zal doen, is VH gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid
1 bedoelde eigendomsvoorbehoud berust bij afnemer of derden die de zaak
voor de afnemer houden, weg of weg te laten halen.

De afnemer is verplicht, na hiertoe door VH schriftelijk te zijn gemaand alle
medewerking te verlenen op een straffe van een boete van 10% van het door
hem verschuldigde per dag dat de afnemer in gebreke blijft zijn medewerking
te verlenen.
7. Indien derde enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zake
wil vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht VH zo snel mogelijk als
redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.
8. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van VH:
• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zake te verzekeren en verzekerd
te houden tegen brand-, ontploffingsgevaar en waterschade en tegen diefstal
en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
• Alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan VH op de manier
die wordt omschreven in artikel 3:239 BW;
• De vorderingen die de afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen
van onder eigendomsvoorbehoud door VH geleverde zaken te verpanden
aan VH op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
• De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom
van VH;
• Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen
die VH ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zake
wil treffen en welke de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening
van haar bedrijf.
17. Betalingen
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van
een wettig betaalmiddel ten kantore van VH of door overschrijving van het verschuldigde
bedrag naar één van de bankrekeningen van VH.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is afnemer in verzuim en vanaf
dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per
maand.
3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer
zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling in de in lid 3 genoemde situatie dient plaats te vinden zonder korting
of verrekening.
5. Betalingen door de afnemer strekken steeds ter afdoening van in de eerste
plaats rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het
langst openstaan, ook al vermeld afnemer dat de betaling betrekking heeft op
een latere factuur.
6. De afnemer is gehouden VH spontaan en onverwijld van eventuele – te verwachten
- betalingsproblemen schriftelijk op de hoogte te stellen.
7. In geval van betalingsachterstand is de afnemer gehouden VH des verzocht
schriftelijk te informeren over zijn financiële omstandigheden.
8. De vorderingen van VH op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de
volgende gevallen:
• als na het sluiten van de overeenkomst aan VH omstandigheden ter kennis
komen die haar goede grond geven te vrezen dat de aannemer niet en/of
tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
• indien de afnemer failleert, faillissement of surseance van betaling aanvraagt;
• indien VH de afnemer bij het sluiten van overeenkomst gevraagd heeft zekerheid
te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is.
9. VH is gerechtigd, alvorens harerzijds na te komen, volledige betalingen/of een
afdoende zekerheid voor de nakoming door de afnemer te verlangen als
het aannemelijk is dat deze zijn verplichtingen niet juist en/of tijdig zal
(kunnen)nakomen.
10. Als de afnemer failleert, faillissement of surseance van betaling aanvraagt en/of
in gebreke blijft met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn
verplichtingen, of na het sluiten van de overeenkomst aan VH omstandigheden
ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de afnemer
niet en/of tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen,
• zijn de verplichtingen van VH tot nakoming van eigen verplichtingen automatisch
en onmiddellijk opgeschort, totdat da afnemer hetgeen hij opeisbaar
is verschuldigd volledig heeft voldaan;
• kan VH van de afnemer volledige betaling en/of een afdoende zekerheid verlangen,
bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te
goeder naam en faam staande bankinstelling ter zake van de nakoming van
de afnemer;
• Is VH bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en
ander onverminderd het recht van VH schadevergoeding te vorderen.
11. Als zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of
materiaal waarvan VH zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of
zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst
onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar
wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet maar kan worden
gevergd, is VH bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
18. Incassomaatregelen
1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van
zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle redelijk kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer, waarbij een minimumbedrag
van 160,– van toepassing is.
2. De afnemer is jegens VH de door VH gemaakte gerechtelijke kosten in alle
instanties verschuldigd.
3. De in vorig lid genoemde kosten gelden alleen als VH en de afnemer met
betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak
in kracht van gewijsde gaat, waarbij de afnemer volledig of in overwegende
mate in het ongelijk wordt gesteld.
4. Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen per aangetekend
schrijven te worden gedaan en het duidelijk aan te geven wat wordt verlangd en
binnen welke termijn.
5. Het bepaalde in het vorige lid geldt eveneens voor het stellen van enige
andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst.
6. Bij een beroep op ontbinding dienen de gronden daarvoor duidelijk aan gegeven
te worden.
19. Geschillen
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke
rechter zal elk geschil tussen afnemer en VH worden beslecht door de
Rechtbank te Utrecht.
2. VH blijft bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke
internationale verdrag bevoegde rechter.
3. Op elke overeenkomst tussen VH en de afnemer is het Nederlands recht van
toepassing.
20. Conversie
1. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze
bepaling automatisch (van rechtswege) een geldige bepaling in de plaats die
zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding.
2. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepalingen zonodig met
elkaar in redelijk overleg te treden.
3. In dat geval behouden de overige bepalingen in de algemene voorwaarden zo
veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.
21. Wijziging der voorwaarden
1. VH is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
2. De in lid 1. genoemde wijzigingen treden in werking op het aangekondigde
tijdstip van inwerking treden.
3. VH zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de afnemer toezenden.
4. Als er geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen
jegens afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.